0 vare(r)

Brugermanual

 Brugermanual  


 

Læs denne bruger manual grundigt inden brug af minilæssere og redskaber.

 

Forord

Formålet med disse instruktioner er, at du: 

 • Bruger redskabet på en sikker og effektiv måde 
 • Observerer og forebygger farlige situationer 
 • Holder udstyret intakt og sikrer det en lang levetid 

De følgende advarselssymboler bruges gennem manualen til at indikere vigtige faktorer, som skal overvejes med det formål at mindske personskader eller skader på ejendomme mv.: 

Med disse instruktioner kan selv en uerfaren bruger anvende redskabet og minilæsseren sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Manualen indeholder også vigtige instruktioner til erfarne AVANT brugere. Vær sikker på, at alle personer, som anvender minilæsseren, har fået den nødvendige instruktion og har sat sig ind i minilæsserens og redskabets manualer inden udstyret anvendes. Hav altid denne manual ved hånden igennem hele redskabets levetid. Hvis denne manual bliver væk - eller ødelagt, kan du henvende dig hos forhandleren eller producenten for at få en ny. 

Foruden sikkerhedsinstruktionerne, bør du overholde alle erhvervsmæssige sikkerhedsregler, gældende lovgivning og øvrige restriktioner i forbindelse med brug af redskabet. Særligt restriktioner omkring brug af redskabet på offentlige veje skal undersøges og overholdes. Vi forebeholder os retten til at ændre i manualens indhold uden forudgående varsel. 

Dette advarselssymbol henviser til vigtig sikkerhedsinformation i manualen. Det advarer om en umiddelbar fare, som kan forvolde personskader. Læs symbolteksten grundigt og sørg for at andre brugere af redskabet også kender til advarslerne, når der kan være risiko for personskader.

Dette varslingssymbol indikerer information om den rette brug og vedligeholdelse af redskabet.
Manglende overholdelse af instruktionerne, der ledsager symbolet, kan føre til at redskabet bryder sammen eller forvolder skade på ejendomme mv.

Vær bekendt med minilæsserens begrænsninger med hensyn til fart, bremseevne, styretøj og stabilitet såvel som læssekapacitet inden arbejdet startes. Sørg for at alle, som kører med maskinen, er bekendt med sikkerhedsforanstaltningerne. Hvis De ikke har erfaring i at køre med maskinen. så test alt af på et sikkert og åbent sted, uden personer i arbejdsområdet.

 

Sikkerhedsinstruktioner 

Hav altid i tankerne, at sikkerhed er resultatet af flere faktorer. Kombinationen af minilæsser og redskab er kraftfuld, hvor forkert eller skødesløs brug eller vedligehold kan resultere i alvorlige skader på personer eller ejendom. Af den grund bør du gøre dig bekendt med manualen, inden arbejdet påbegyndes. Brug aldrig redskabet, hvis du ikke er bekendt med dets anvendelse og de dertil hørende farer.

Misbrug, uforsigtig brug eller brug af et redskab, som er i dårlig stand, kan øge risikoen for alvorlige skader. Sørg for at du er bekendt med minilæsserens styring og tilkobling af redskabet, samt korrekt brug af redskabet - gerne på et sikkert område inden selve arbejdsopgaven påbegyndes. Sørg især for at lære den korrekte og  sikreste måde at standse maskinen og redskabet på. Læs alle sikkerhedsprocedure igennem inden brug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs grundigt alle sikkerhedsinstruktioner før brug af redskabet

 

- Ved montering af redskabet på minilæsseren skal du sikre dig, at låsestifterne er i den nederste position og at redskabet er helt låst fast til minilæsseren.

- Redskabet må kun anvendes af én bruger ad gangen. Gå ikke ind i arbejdsområdet og tillad ikke andre at gøre dette, når redskabet kører. 

- Hold øje med redskabet, der kan sænke selvom minilæsseren er slukket. Sænk redskabet til jorden inden de forlader førersædet for, at undgå utilsigtede bevægelser af minilæsseren og grabben. Følg standsningsproceduren. 

- Betjen kontrollen af minilæsseren roligt og langsomt. Vær forsigtig, ved løft til et højt niveau og ved løft fra en høj placering. Undgå pludselige ændringer i fart eller retning, især ved håndtering af tunge løft, for at opretholde balancen af minilæsseren. Kør langsomt og forsigtigt, især på ujævnt eller skrående terræn og glatte overflader. 

- Ved tunge læs kan tyngdepunktet for minilæsseren flytte sig, og føre til tipning af minilæsseren. Transporter altid redskabet så lavt og tæt på minilæsseren som muligt, med teleskoparmen trukket helt tilbage for, at holde tyngdepunktet lavt og for den bedste stabilitet af minilæsseren. 

- Stabiliteten af minilæsseren kan ændre sig, når førersædet forlades, hvilket kan føre til at maskinen vælter. Husk altid på at bommen kan sænke sig uventet på grund af tab af stabilitet, mekaniske fejl eller hvis en anden person styrer kontrollen af minilæsseren, hvilket kan føre til fare for at blive klemt. 

- Overhold den maksimale belastning for minilæsseren. Vær især forsigtig når belastningsindikatoren er aktiveret. 

- Sørg for at underlaget kan bære den samlede belastning. Følg også de rigtige dæktryk indstillinger.

- Hold minilæsserens knækled i lige position ved håndtering af tunge læs, ved drejning af ledforbindelsen kan minilæsseren tippe forover.

- Løft læsset langsomt og hold øje med positionen af redskabet, så der ikke falder noget materiale af. 

- Sørg for at frihøjden er tilstrækkelig. Ved ujævnt terræn og lav frihøjde er der risiko for at læsseren vælter. Hold en sikker afstand til elektriske kabler, lamper eller andre elektriske systemer, hvis strømførende dele rammes kan de forudsage elektrisk stød. 

- Sørg for at ventilationen er tilstrækkelig, når der arbejdes indendøre. Brug ikke læsseren i lukkede rum, uanset motor eller brændstoftype. Udstødningsgasser kan koncentreres til et skadeligt niveau. 

- Brug aldrig redskaber til at løfte eller transportere personer eller som arbejdsstation, som ikke er beregnet til det, heller ikke midlertidigt. 

- Sørg for kun at bruge redskaber, der er i god stand. Kontroller redskabet grundigt med regelmæssige mellemrum. Du må ikke ændre på redskabets konstruktion i en sådan grad, at det påvirker sikkerheden. Det er forbudt at bore huller på redskabet. Svejsning eller andre midler til at fastsætte kroge eller lignende genstande på redskabet, er strengt forbudt.

- Sluk minilæsseren og placér redskabet på et sikkert sted, som vist i sikker standsnings procedure, før rengøring, vedligeholdelse eller justeringer af redskabet. 

- Vær opmærksom på omgivelserne og andre personer og maskiner der bevæger sig i nærheden. Vær opmærksom på konturerne af terrænet og andre farer såsom løse sten, glatte overflader og grene og træer der kan nå til førerens område. 

- Sørg for kun at bruge et redskab der er i god stand. Der må ikke foretages ændringer på redskabet, der kan påvirke sikkerheden. 

- Brug kun redskabet til det tilsigtede formål. Anden anvendelse kan skabe unødvendig sikkerheds risici, og redskabet kan blive beskadiget. 

- Sørg for at minilæsseren er udstyret med de nødvendige sikkerhedskomponenter og at de virker. Sikkerhedssele skal anvendes. Hvis der er særlige farer ved arbejdsområdet, brug da passende sikkerhedsudstyr. 

Lad aldrig nogen gå under en hævet bom eller hævet last. Vær opmærksom på at minilæsserens bom kan sænke sig lidt af sig selv eller tilte, selvom motoren er blevet slukket. Minilæsseren er ikke bygget til at løfte en tung last i længere perioder ad gangen. Sænk altid redskabet til en sikker position før du forladerførersædet.

  

Husk at iføre dig korrekt arbejds- og sikkerhedsudstyr:

 

Lydniveauet i førersædet overstiger 85 dB(A). Brug høreværn, når der arbejdes med minilæsseren.

   Brug sikkerhedshandsker.
 

Brug sikkerhedssko, når der arbejdes med minilæsseren.

 

 

Sikker standsning af redskabet, før du nærmer dig det.

Redskabet og minilæsseren skal altid stoppes ifølge sikkerhedsinstruktionerne, før du nærmer dig redskabet. Ved sikker standsning af redskabet og minilæsseren forhindres alle utilsigtede bevægelser med redskabet. Gå aldrig under minilæsserens bom eller et redskab når det er hævet. Vær opmærksom på at bommen kan sænkes selvom motoren er slukket. Sikkerhedsinstruktionerne er følgende:

   - Sænk bommen og redskabet til jorden. 

- Stop redskabet og motoren og lås parkeringsbremsen. 

- Fjern tilbageværende tryk i det hydrauliske system (flyt alle hydrauliske betjeningshåndtag til deres yderposition et par gange). 

- Fjern nøglen fra tændingen for at undgå uønsket start af motoren.

 

Advarselmærkater

Listen herunder er de etiketter og mærkater, der skal være synlige på redskabet. Erstat advarselsmærkaterne hvis de er blevet uklare eller har løsrevet sig. Det er muligt at få nye klistermærker via forhandleren.

 

Advarselsmærkaterne indeholder vigtige sikkerhedsinformationer og de hjælper med, at huske de risici der er forbundet med at bruge udstyret.

 

Mærkat

 Forklaring

A46771                                                                    Læs instruktionerne før brug
A46772 Gå aldrig under et hævet redskab eller minilæsserens bom. Hold en sikkerhedsafstand til løftet materiel. 
A46803 Knusningsfare ved bevægelige dele. Hold afstand til bevægelige dele. 
  Identifikationsskilt / typeskilt

 

 

Montering

Redskabet er klar til brug ved leveringen. Påsæt redskabet med dets hydraulikslanger til minilæsseren, som anvist i dette kapitel. Følg også anvisningerne i brugsanvisningen for minilæsseren. 

Fastgørelse af redskabet til minilæsseren er hurtigt og nemt, men det skal gøres forsigtigt. Redskabet er monteret på minilæsserens bom med hurtigskiftspladen og med modstykket på redskabet. 

Hvis redskabet ikke er låst til minilæsseren, kan det løsne sig og skabe en farlig situation. Minilæsseren må aldrig køres med og bommen ikke løftes når redskabet ikke er låst fast. For at forhindre farlige situationer, skal koblingsproceduren nedenfor altid følges. Husk også sikkerhedsinstruktionerne vist i kapitel 3. Redskabet tilsluttes minilæsseren således: 


   

Sørg for at et ulåst redskab ikke falder forover. Monter kun redskabet på en plan overflade. 

Flyt eller løft aldrig et redskab, som ikke er låst korrekt.

 

300-700 serie og R serie minilæssere:

 

Trin 1: 

Løft hurtigskiftspladens låsestift/låsestifter op og drej dem bagud i rillen, så de er låst i øverste position. 

Hvis din minilæsser har hydraulisk hurtigskiftsplade, se yderligere instruktioner for brug af låsesystemet i de relevante manualer. 

Sørg for at hydraulikslangerne ikke kommer i klemme under tilslutning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trin 2: 

Drej hurtigskiftspladen hydraulisk til en skråstillet foroverbøjet position.

Kør minilæsseren ind til i redskabet. Hvis din minilæsser er udstyret med teleskopbom, så brug bommen til det. 

Placer de øverste stifter af minilæsserens hurtigskiftsplade, så de er under de tilsvarende beslag på redakabet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trin 3: 

Løft bommen forsigtigt - træk kontrolleren til bommen tilbage, for at løfte redskabet fra jorden. 

Drej kontrolleren til bommen, til venstre for at dreje den nederste del af pladen på redskabet. 

Lås låsestifterne manuelt eller via hydraulikken - brug ikke låsestifternes automatiske udløsning. 

Tjek altid om låsestifterne er låst.

 

Et ulåst redskab kan falde ned på bommen eller føreren, eller falde ind under minilæsseren under kørslen, så kontrollen mistes. Flyt eller løft aldrig redskaber der ikke er låst. Inden du flytter eller løfter redskabet, skal du sørge for, at låsestifterne er i nederste position og kommer igennem redskabet på begge sider.

Tiltning eller løftning af et ulåst redskab øger risikoen for at tippe forover med minilæsseren. Brug ikke låsestifternes automatiske udløsning, når redskabet er løftet mere end 1 meter fra jorden. Hvis låsestifterne ikke sidder i den normale position ved tiltning, undlad da at løfte redskabet yderligere. Sænk redskabet og lås det manuelt.

 

 

Tilsltuning og frakobling af hydraulikfittings 

På 400-700 seriernes minilæssere er hydraulikslangerne tilsluttet ved hjælp af et faster system. Hvis du har en Avant 300-700 serie minilæsser med de almindelige lynkoblinger og ønsker at skifte til faster systemet, så kontakt din Avant forhandler for at få instruktion eller montering. 


Tilslut eller frakobl aldrig lynkoblinger eller andre hydrauliske komponenter mens kontrolleren for den supplerende hydraulik er låst, eller hvis der er tryk på systemet. Ved tilslutning eller frakobling af hydrauliske koblinger mens systemet er under tryk, kan føre til utilsigtede bevægelser af redskabet eller udslyngning af væske under tryk, som kan forårsage alvorlige skader eller forbrændinger. Følg sikker standsningsproceduren, før du afmonterer eller påmonterer hydraulik.

 

Hold alle hydraulikfittings så rene som muligt; brug de beskyttende hætter på både redskabet og minilæsseren. Snavs, is osv. kan gøre brugen af hydraulikfittings betydeligt vanskeligere. Forlad aldrig hydraulikslanger hængende på jorden; placér koblingerne på holderen på redskabet. 


Tilslutning af faster lynkoblingen: 

 1. Tilslut stifterne på redskabets stik med tilsvarende huller i minilæsserens stik. Multistikket vil ikke tilslutte, hvis redskabets stik er vendt på hovedet. 
 2. Tilslut og lås multistikket ved at dreje håndtaget mo minilæsseren. 

Håndtaget bevæges nemt hele vejen til sin låsestilling. Hvis håndtaget ikke glider nemt, kontrollér da tilslutningen og placeringen af stikkene og rens dem. Sluk også minilæsseren og frigiv det resterende hydrauliske tryk.

For at frakoble multistiksystemet: 

1. Sluk for den supplerende hydraulik på minilæsseren. 

2. Mens du trykker på den røde knap på siden af stikket, drej også håndtaget for at frakoble stikket.

 

  

 

 

Standard hurtigskift: 

(Anderledes koblinger for nogle minilæsser modeller): 

Før til- eller fra kobling af standard hurtigskift, skal resttrykkes udlignes som vist nedenfor. Standard hurtigskift, kan ikke tilslutte, hvis der er tryk i hydraulik systemet.

 

 

For at montere eller afmontere standard hurtigskift, løftes kraven i enden af hunkoblingen. Slangen skal forbindes således, at en kobling udstyret med en kulørt hætte, forbindes til en tilsvarende kobling på minilæsseren. Bemærk at beskyttelseshætterne på minilæsseren og redskabet kan sættes sammen under dette arbejde, for at reducere mængden af skidt, som kan sætte sig deri. Når standard lynkoblingerne afmonteres, vil der dryppe en lille smule olie fra koblingen. Brug beskyttelseshandsker og hav altid en klud ved hånden til at holde området rent. 

 

Frakobling af hydraulikfittings: 

Inden fittings afmonteres, så sænk redskabet ned på et jævnt og fast underlag. Drej kontrolhåndtaget på redskabshydraulikken over i neutral position.

 

Inden redskabet fjernes, skal hydraulikkoblingerne altid afmonteres inden pindene på hurtigskiftspladen låses op, for at forebygge skader på slangerne og forhindre oliespild. Sæt beskyttelseshætterne på fittings igen for at forhindre, at der kommer snavs i hydrauliksystemet.

Udligning af resterende hydraulisk tryk: 

I tilfælde af, at der er resterende tryk i redskabets hydrauliksystem, er det ofte muligt at afmontere hydraulikkoblingerne, men det kan være vanskeligt at forbinde dem næste gang. Hvis fittings ikke kan forbindes, skal det resterende tryk fjernes ved at dreje på håndtaget til redskabshydraulikken på minilæsseren, når motoren er slukket. For at være sikker på, at der ikke er resterende tryk i redskabets hydrauliksystem, slukkes minilæsserens motor og håndtaget til redskabshydraulikken på minilæsserne bevæges frem og tilbage inden afmontering af koblingerne. 

 

Kontrol før brug

Tjek redskabet og arbejdsområdet før arbejdet påbegyndes. En hurtig inspektion af udstyret og området før start er en del af en høj arbejdssikkerhed og sikring af, at udstyret vil arbejde bedst muligt.

 

Undgå at vælte med maskinen. Udskyd ikke teleskoparmen, når læsset nærmer sig maks løftekapacitet eller når læsset er blevet løftet højt. Sænk roligt teleskoparmen og sæt lasten helt ned på jorden, når alarmen på minilæsseren lyder. Undgå pludselige ændringer i fart og retning. Brug bagvægte efter behov.

 

De skarpe tænder på overfaldsgreben kan forårsage alvorlige kvæstelser. Sørg for at der ikke er andre personer i arbejdsområdet og hold en sikker afstand til dyr. Sænk grabben inden kørsel med minilæsseren. Stop minilæsseren efter sikkerhedsproceduren, før du nærmer dig redskabet.

  

 • Sørg for at omkringstående personer er på sikker afstand, når minilæsseren og redskabet anvendes. Lad ikke nogen nærme sig fareområdet ved bommen eller stå lige foran minilæsseren. Kontroller også at det er sikkert at vende med minilæsseren. Antag aldrig at omkringstående personer er der hvor du så dem sidst. Især børn er ofte tiltrukket af bevægeligt udstyr. 
 • Tjek redskabets og minilæsserens generelle stand og at der ikke lækkes olie fra hydraulikken. Redskabet må ikke anvendes, hvis der er fejl i minilæsserens eller redskabets hydrauliksystem. Se kapitel 7 for vedligeholdelseinstruktioner. 
 • Betjen redskabet og kontrollen af læsseren siddende på førersædet. Sørg for, at minilæsseren og redskabet bruges på en sikker måde og efter hensigten. Lad ikke børn betjene udstyret. 
 • Brug aldrig minilæsseren eller redskabet, i en ikke tilstrækkelig helbredsmæssig tilstand eller efter indtagelse af alkohol, narkotika eller medicin, der kan forringe dømmekraften og forringe sikkerheden.
 • Husk korrekte arbejdsmetoder og undgå at forlade førersædet unødvendigt.Afprøv driften af grabben før hvert arbejde. Tjek at hydraulikslangerne ikke er revnet og at grabbens led er smurte. 
 • Tjek at adapterpladen (hvis relevant) er forsvarligt fastgjort til overfaldsgreben. 

 

 

Brug af redskabet

 • Betjen kontrolleren af minilæsseren og dens bom på en rolig og smidig måde og undgå pludselige bevægelser, for at opretholde stabilitet af maskinen. 
 • Husk altid den maksimale belastnings kapacitet af minilæsseren. 
 • Lær at håndtere knækstyrede minilæssere under trange pladsforhold. Håndteringen af en knækstyret minilæsser er anderledes end for andre typer læssemaskiner, eller standard gaffeltrucks. Det kan være nødvendigt med øvelse eller særlig uddanelse.

 

Sørg for at der ikke er andre personer i nærheden af arbejdsområdet. Lad ikke nogen komme tættere på end fem meter til overfaldsgreben og til bommens fareområde eller foran minilæsseren. Kør forsigtigt og roligt i nærheden af dyr. Kontroller også at det er sikkert at vende med minilæsseren.

 

Afhængigt af koblings adapteren og minilæsser model, kan tænderne på overfaldsgreben nå de forreste dæk og beskadige dem. Se kapitel "Ekstra tilt adapter".

Hvis minilæsseren ikke er udstyret med parellelføring::

Ved løftning af materiale til et højt niveau, skal frontpladen samtidig vippes for at forhindre, at læsset falder ned på minilæsseren. En minilæsseren med parallelført bom gør gentagent løftearbejde lettere.

 


Arbejde på skråninger og i ujævnt terræn

Der er behov for yderligere forsigtighed, når udstyret bruges på skråninger og i ujævnt terræn. På skråninger bør læsset ikke være løftet særlig højt. Drejes knækleddet på minilæsseren, vil det have en effekt på maskinens stabilitet og kan føre til, at minilæsseren vælter. Kør med lav hastighed og lav ikke pludselige ænderinger i fart og retning. Brug teleskoparmen forsigtigt og med glidende bevægelser. Når gods transporteres på ujævnt terræn eller skråninger, sørg da for, at læsset er sikret på pallen og gaflerne. Brug fastspændingsstropper efter behov. 

Vær ekstra opmærksom når redskabet bruges på ujævnt terræn og på skråninger. Kør forsigtigt på glat, ujævnt eller skråt underlag, samt undgå pludselige ændringer i hastighed og retning. Styr minilæsseren med rolig hånd. hold øje med grøfter, huller og andre forhindringer såsom skjulte forhindringer, som kan få minilæsseren til at vælte. 

Maks løftekapacitet kan ikke opnås på ujævnt terræn. På horisontalt skråt underlag, må læsset ikke løftes højt. Knækleddet bør holdes lige, når tung last løftes; drejes maskinen under løfteopgaven, vil det have effekt på den stabilitet og kan få den til at vælte. Vedligeholdelse og service


Sørg for at redskabet er understøttet forsvarligt under al vedligeholdelses arbejde. Gå aldrig under et løftet redskab. Minilæsserens bom kan sænke uventet under vedligeholdelsen og forårsage alvorlige skader, selv når minilæsserens motor ikke kører. Al vedligeholdelse og service skal udføres, når redskabet er sænket ned til et sikkert sted.


  

Smøring

Ved udlejningsmaskiner skal maskinen gennemsmøres hver dag. 

Der skal sikres en tilstrækkelig smøring af leddene, og hvis leddene er blevet snavset, skal smøremidlet tilsættes da det vil skubbe snavset fra ledene. Rengør enden af smøreniplerne før smøring. Tilføj kun den nødvendige mængde fedt, ved et par tryk af gangen. Alle smørenipler er standard R1/8¨nipler. 

Alle beskadigede nipler skal udskiftes.Rengøring af redskabet

Der må bruges højtryksrenser og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler og sprøjt ikke direkte på hydraulik komponenterne og ej heller på redskabets mærkater. 

Opbevar ikke redskabet direkte på jorden. Placer den feks. på blokke af træ eller på en palle. Ved længere opbevaringsperioder bør der males hvor det er nødvendigt. Smør smørernipler og tilfør olie til synlige dele af den hydrauliske cylinder for at forhindre rustskader.